به تجارت شیمیایی خوش آمدید

airliquide

تلفن: ۰۰۳۳۱۵۷۰۵۰۲۲۶
محصولات فعال: 9

akzonobel

تلفن: ۰۰۵۴۳۴۷۶۴۲۲۰۰۵
محصولات فعال: 9

alpek

تلفن: ۰۰۵۵۵۲۳۷۰۵۰۰
محصولات فعال: 15

amritt

تلفن: ۰۰۹۱۵۶۲۴۰۲۴۴۳۵
محصولات فعال: ندارد

ancoindia

تلفن: ۰۰۹۱۴۴۲۶۲۴۴۴۴۶
محصولات فعال: ندارد

anton-paar

تلفن: ۰۰۴۴۱۹۹۲۵۱۴۷۳۰
محصولات فعال: ندارد

آراکس شیمی

تلفن: ۸۸۸۱۰۸۳۰
تلفن: ۰۹۱۰۶۷۶۸۷۷۱
فکس: ۸۸۸۱۰۳۸۰
محصولات فعال: ندارد

Arkema

تلفن: ۰۰۳۳۰۱۴۹۰۰۸۸۴۱
محصولات فعال: 11

asahi-kasei

تلفن: ۰۰۸۱۰۳۳۲۹۶۳۱۶۱
محصولات فعال: 13

asia-chemical

تلفن: ۰۰۸۴۲۸۵۴۱۶۱۶۱۶
محصولات فعال: ندارد

avantorinc

تلفن: ۰۰۱۸۵۵۲۸۲۶۸۶۷
محصولات فعال: 10

basf

تلفن: ۰۴۹۶۲۱۶۰۰۱۱
تلفن: ۰۸۵۲۲۷۳۱۰۱۱
فکس: ۰۴۹۶۲۱۶۰۴۲۵
محصولات فعال: 27

bayer

تلفن: ۰۰۴۹۲۱۴۳۰۱
محصولات فعال: 15

borealisgroup

تلفن: ۰۰۴۳۱۲۲۴۰۰۳۰۰
محصولات فعال: 13

braskem

تلفن: ۰۰۱۹۱۰۷۵۸۳۲۱۵۸۴۱
محصولات فعال: 18

cefic

تلفن: ۰۰۳۲۶۷۶۷۲۱۳
محصولات فعال: ندارد