به تجارت شیمیایی خوش آمدید

تامین کننده

ineos


تلفن تماس:
۰۰۴۱۰۲۱۶۲۷۷۰۴۰
ایمیل:
info@ineos.com
.jpg - مسیتیلن

دیگر تامین کنندگان