به تجارت شیمیایی خوش آمدید

پلیمر سیکلوکودکسترون-اپیکلرو هیدرین (cyclodextrin-epichlorohydrin polymer)

شرکت تولید کننده:
mexichem
شماره CAS:
1325-82-2
درصد خلوص:
98
قیمت:
تماس بگیرید